czwartek, 12 czerwca 2014

Poszukiwania w sieci, czyli webquest

Chcemy zaproponować nauczycielom i uczniom zadanie projektowe związane z poszukiwaniami informacji w sieci, czyli webquest, którego tematem jest Warszawa - miastoskarbow.blogspot.com.
Zachęcamy, by dowiedzieć się więcej o tej efektywnej i efektownej metodzie pracy!Webquest jako metoda wykorzystuje zainteresowanie uczniów komputerem i internetem, pozwala skierować je w kierunku dydaktyki i wykorzystać w procesie edukacyjnym. Uczy przemyślanego i konstruktywnego korzystania z zasobów internetu - wyszukiwania informacji, selekcji, wartościowania, internalizacji wiedzy i kreowania swoich własnych treści. Ma przygotować ucznia do świadomego korzystania z TIK w procesie uczenia się, do udziału w pracy i w rozrywce.

Istotną cechą różnicującą w stosunku do klasycznej metody projektu jest w Webqueście:
  • instrukcja umieszczona w Internecie (np. strona internetowa);
  • konieczność wykorzystania oprócz tradycyjnych źródeł informacji (np. książka, czasopismo), także (a zwykle nawet przede wszystkim) zasobów sieciowych;
  • wykorzystanie przy opracowywaniu uczniowskiego produktu cyfrowych narzędzi, np. strony WWW, bloga, narzędzi prezentacyjnych (np. Prezi), filmu wideo.
Należy pamiętać, że Webquest nie zastępuje tradycyjnej lekcji. Jest to metoda ukierunkowana na kształtowanie nieco innych kompetencji uczniów aniżeli tych kształtowanych zwykle na lekcjach. Głównie chodzi o kompetencje społeczne - umiejętność pracy w zespole, liderowanie, negocjacyjne rozwiązywanie konfliktów oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się TIK w nauce, rozrywce, a później w pracy zawodowej. Natomiast z powodzeniem długoterminowy Webquest może być stosowany w gimnazjum jako projekt gimnazjalny, ponieważ umożliwia:
  • wykorzystywanie TIK w procesie uczenia się;
  • poruszanie się w przestrzeni wirtualnej;
  • interakcje w uczeniu się z innymi uczącymi;
  • kształtowanie umiejętności publicznego prezentowania wytworów pracy;
  • stworzenie możliwości uzyskania informacji zwrotnej nt. swoich wytworów;
  • realizację celów i zadań szkoły zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Z pewnością natomiast nie należy planować realizacji Webquestu w trakcie 45-minutowej lekcji. Podobnie jak klasyczny projekt, metoda ta wymaga dłuższych jednostek czasowych na realizację. Często w szkołach po prostu przeznacza się na ten cel kilka kolejnych dni lub realizuje się Webquesty na zajęciach pozalekcyjnych lub w ramach pracy domowej uczniów.

Źródło: fragment ten pochodzi z pierwszego kompleksowego opracowania na temat metody w języku polskim, czyli e-poradnika dla nauczycieli pt. Metoda Webquest. Zostanie on wysłany do 10 pierwszych nauczycieli, którzy zgłoszą szkołę do projektu "Warszawskie skarby".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz